Преминете към основното съдържание

Търговски условия на MyNotino клуб

1. Уводни разпоредби

 1. Настоящите търговски условия уреждат отношенията между, от една страна, дружество Notino, s.r.o. със седалище гр. Бърно, пл. „Лондинске намести“ 881/6, ΠΚ 639 00, ИН: 27609057, регистрирано в Областния съд в Бърно, партида C 101025, като доставчик на услугата MyNotino клуб, и от друга страна, членовете на MyNotino клуб.

 2. MyNotino клуб е услуга, която осигурява на членовете на MyNotino клуб допълнителни изживявания в електронния магазин Notino и други предимства, изброени по-долу.

 3. Електронният магазин Notino се адаптира към членовете на MyNotino клуб така, че за тях пазаруването да бъде възможно най-приятно, гладко и бързо. Например членовете на MyNotino клуб получават известия за интересни стоки в зависимост от предпочитанията си, не им се налага всеки път да попълват данните за доставка или данните от банковата си карта, освен това членовете на MyNotino клуб получават информация за специални предложения, отстъпки и събития. Освен това членовете на MyNotino клуб имат възможност да си съставят списък от любими продукти, т.нар. wishlist, и също разполагат с прегледна история на покупките си.

 4. За предоставяне на услугата е необходимо обработване на личните данни на членовете на MyNotino клуб. Доставчикът на услугата обработва личните данни в съответствие с Политиката за поверителност и в съответствие с настоящите условия.

2. Сключване на договор за членство в MyNotino клуб

 1. С натискането на бутона „Регистрация“ клиентът на електронния магазин Notino се съгласява с настоящите търговски условия, сключва договор за членство в MyNotino клуб и става негов член.

 2. Член на MyNotino клуб може да бъде само лице, навършило 18 години. Подписвайки договора за членство, членът на MyNotino клуб декларира, че има навършени 18 години.

 3. Договорът за членство в MyNotino клуб е самостоятелен договор, ръководещ се от посочените тук правила, и не е свързан с другите съществуващи договори (вкл. договори за покупка), сключени между доставчика на услугата и члена на клуба.

3. Предмет на договора

1. Задължения на доставчика са, но не се изчерпват с:

a) Да изпраща на членовете на MyNotino клуб информация за специалните ценови промоции и ограничените предложения на електронния магазин или физическите магазини Notino, както и за специални предложения на други магазини.

b) Да изпраща на членовете на MyNotino клуб информация за нови продукти в предложението на електронния магазин и физическите магазини Notino.

c) Да подготвя за членовете на MyNotino клуб специални промоции, които не са достъпни за нечленуващи в клуба.

d) Да предупреждава членовете на MyNotino клуб за недовършени поръчки, ако има такива.

e) Да осигурява на членовете на MyNotino клуб възможност за безплатна доставка при покупка на избрани продукти или продукти на определена цена.

f) Да приспособява предложенията на електронния магазин и изобразяваните реклами към предпочитанията на конкретния член на MyNotino клуб.

g) Да съхранява по безопасен начин данните за фактуриране и доставка на членовете на MyNotino клуб, за да не е необходимо те да ги въвеждат повторно.

h) Да даде на членовете на MyNotino клуб пряк достъп до личните им данни с възможност за самостоятелна администрация.

2. За изпълнение на горепосочените задължения доставчикът на услугата има правото и задължението:

a) Да обработва всички лични данни на членовете на MyNotino клуб, предоставени на доставчика на услугата във връзка със сключването на договор за членство или договор за покупка в електронния магазин Notino. Това са по-специално: име и фамилия, дата на раждане, данни за фактура и за доставка, телефонен номер, обръщение, информация за покупките и за платените суми, потребителско поведение на страницата на електронния магазин notino.bg или мобилното приложение, както и автоматично генерираната информация. Към тази информация се отнасят също данните за кликванията, разглежданите продукти, информацията за устройството, операционната система и интернет връзката на члена на MyNotino клуб.

b) Доставчикът на услугата има право да оценява всички горепосочени данни (да ги профилира) или да ги предоставя за оценка от трета страна. Освен от свързаните лица на доставчика на услугата, посочените данни могат да се обработват също така от други негови оператори.

c) Да контактува с членовете на MyNotino клуб с цел статистика и попълване на въпросници.

d) Да използва за комуникация с членовете на MyNotino клуб техния адрес за доставка и фактуриране, електронната им поща, телефонния им номер или друг начин за комуникация от разстояние.

3. Доставчикът на услугата има право допълнително да определя или коригира обема на горепосочените задължения.

4. Членовете на MyNotino клуб са длъжни да предоставят необходимите данни за предоставяне на услугата и да ги поддържат актуални.

4. Цена на услугата

 1. Членството в MyNotino клуб и услугите, свързани с него, са безплатни.

5. Права от неправилно изпълнение и прекратяване на договора

 1. Към това правоотношение се прилагат съответните разпоредби на общите търговски условия за правата от неправилно изпълнение и за прекратяване на договора от страна на потребителя.

 2. При тълкуването и прилагането им следва да се вземат под внимание разликите, произтичащи от изпълнението на договора за покупка и на договора за членство в MyNotino клуб. 

6. Срок на договора

 1. Договорът се сключва за неопределен срок.

 2. Всяка от страните има право да прекрати договора и без посочване на причината. Срокът на предизвестието е 30 дни от връчването на съобщението за прекратяване на договора на другата страна.

 3. Личните данни на членовете на MyNotino клуб, обработвани изключително във връзка с изпълнението на договора за MyNotino клуб, ще бъдат изтрити най-късно до 30 дни от прекратяването на договора.

7. Заключителни разпоредби

 1. Органът за извънсъдебно производство в случай на спор или този, който разглежда жалби на клиенти, е Комисията за защита на потребителите в Република България – https://kzp.bg/.. Друга възможност за решаване на спор е онлайн, посредством предназначените за целта ADR платформи.

 2. Отклонения от тези търговски условия са възможни само с писменото съгласие на двете страни. Към договорните отношения, посочени в настоящите търговски условия, не се прилагат никакви допълнителни или различни условия на търговския партньор.

 3. Доставчикът на услугата може да променя или допълва текста на настоящите търговски условия. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали по време на валидността на предходната версия на търговските условия. Промяната на търговските условия ще ви бъде съобщена чрез имейл. В случай на промяна имате възможност да я откажете и да прекратите договора.

Имате ли въпроси? Пишете ни.
С изпращането, компания Notino s.r.o. ще обработи Вашите данни с цел изпълняване на Вашата молба въз основа на легитимен интрес. Срещу обработването можете съгласно Принципите за обработване на лични данниů да направите възражение.